Kichiemon Nakamura & Shima Iwashita in Double Suicide (1969, dir. Masahiro Shinoda)

Kichiemon Nakamura & Shima Iwashita in Double Suicide (1969, dir. Masahiro Shinoda)